Производствена сграда
гр. Попово

Период: 2011

Сфера на приложение: Индустриални инсталации;

Инвеститор: РОДИНА ПОПОВО ООД

Изпълнител: Топлик ООД

Описание на проекта

http://www.cctvlnf.com