Качество и сертификати

Топлик прилага система на управление в областта на:
Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации и търговия с комплектовъчни съоръжения и материали.

Поддържане ремонт и преустройство на газови уреди, парни и водогрейни котли, съдове под налягане и тръбопроводи. СМР, ЕЛ и ВиК инсталации.

Топлик притежава следните сертификати:

  • ISO 9001:2008 - за система по управление на качеството. [ изтегли ]
  • ISO 14001:2005 - за система по управление на околната среда. [ изтегли ]
  • OHSAS 18001:2007 - система за управление на здравето и безопасността на работа. [ изтегли ]

Удостоверения от "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор":

C055 - Поддържане ремонт и преустройство на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
[ изтегли ]

C099 - Поддържане ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
[ изтегли ]

Удостоверения от "Камара на строителите в България":

№ I - 008545 - Първа група: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от втора до пета категория [ изтегли ]

№ III - 001961 - Tрета група: Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от първа до трета категория [ изтегли ]

№ IV - 004161 - Четвърта група: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от втора до трета категория [ изтегли ]

№ V - 005451 - Пета група: Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности. 45.11 ; 45.12 ; 45.21 ; 45.22 ; 45.25 ; 45.31 ; 45.32 ; 45.33; 45.34 ; 45.41 ; 45.42 ; 45.43 ; 45.44 ; 45.45 ; 45.50 [ изтегли ]

Сертификат от "Камара на инсталаторите в България"

N 03-301012-07, Протокол N 003/30.10.2012 г. – Сертификат за ползване на КОЛЕКТИВНА МАРКА [ изтегли ]

Сертификат от Wilo SE Germany

Топлик ООД официален дистрибутор на "Вило България" ЕООД оторизиран да оферира и продава продукти на фирмата. [ изтегли ]